Risicobeoordeling asbest

conform de NEN-2991

Indien tijdens een asbestinventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van een gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover terstond ingelicht te worden. Dit leidt tot een onvolledige rapportage en tot het dringend advies per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren.

Aantoonbaar veiligstellen

Dit advies wordt niet altijd gegeven naar aanleiding van een aantoonbare asbest besmetting, maar kan onder andere ook te maken hebben met historische verontreinigingen. Vaak komt het ook voor dat een opdrachtgever de gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies en objecten aantoonbaar veilig wil stellen. In dat geval kan eveneens een risicobeoordelingsonderzoek worden uitgevoerd.

Saneren of beheersen

Indien asbest in het pand aanwezig is, maar het betreft geen sloopsituatie en er is geen sprake van een acuut risico, is het mogelijk dat in sommige gevallen het asbest mag blijven zitten. Of dit daadwerkelijk het geval is moet een risicobeoordelingsonderzoek uitwijzen. Tijdens dit onderzoek worden doormiddel van lucht- en stofmetingen de actuele en potentiële risico’s in kaart gebracht. Naar gelang de resultaten van dit onderzoek wordt uitsluitsel gegeven of het asbest mag blijven zitten, of het verwijderd moet worden of beheersbaar gesteld moet worden.

Asbest advies op maat?

Advies aanvragen