Opstellen asbestbeheersplan

Asbest hoeft niet altijd direct verwijderd te worden als er geen sloop- of renovatieplannen zijn. Als asbest in een gebouw blijft zitten moet een asbestbeheersplan worden opgesteld. Dit plan beschrijft hoe een gebouw op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet (volledig) wordt verwijderd. Voor de beoordeling van het blootstellingsrisico in gebouwen die nog in gebruik zijn, is gedetailleerde informatie nodig. Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld of, en zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden om het gebouw een veilige (werk)situatie te behouden of te bewerkstelligen.

Te nemen maatregelen

In een asbestbeheersplan staan de maatregelen die de gebouweigenaar neemt of nog moet nemen om voor de toekomst, zonder risico’s, het gebruik van het gebouw te waarborgen.

Hierin kunnen gebruik beperkende maatregelen staan (zoals niet boren, zagen, breken, etc.), informatie die bij de gebruikers bekend moet zijn en wat men moet doen als door een ongeluk schade is ontstaan (noodplan).

Ook moet periodiek worden gecontroleerd wat de staat van het asbesthoudende materiaal is, en of onderhoud dan wel maatregelen nodig zijn. Asbesthoudend materiaal dat bij normaal gebruik van het gebouw beschadigd kan worden moet ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd. Deze controle bestaat uit een visuele inspectie en indien nodig wordt aanvullend de lucht en/of het stof onderzocht. Aan de resultaten worden zo nodig acties gekoppeld (saneren of aanpassen van het asbestbeheersplan).

Asbest advies op maat?

Advies aanvragen