Asbest herkenning cursus

Indien een werknemer werkzaamheden moet verrichten in een bouwwerk waarbij de kans op aanraking met asbest relatief groot is, dient te worden nagegaan of er daadwerkelijk kans is op aanwezigheid van asbest. In deze training leert de werknemer hoe hij/zij een groot aantal asbesthoudende en asbestverdachte materialen kan herkennen en wat de vervolgstappen zijn.

Indien de werknemer voor aanvang van de werkzaamheden asbestverdacht materiaal als zodanig herkent, is het van belang dat hij/zij de juiste stappen onderneemt. De volgende stappen kunnen houvast geven bij een eerste inschatting van de kans op aanwezigheid van asbest.  

Het bouwjaar van het gebouw kan een belangrijke indicatie voor de aanwezigheid van asbest vormen. Hoewel asbest in gebouwen is toegepast vanaf ongeveer 1920 tot 1993, is het vooral gebruikt in de periode 1960 tot 1980, en in mindere mate in de periode 1945 tot 1960.  

Naast het bouwjaar is het van belang te weten of er renovaties of ingrijpende herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, waarbij sprake kan zijn geweest van vervanging door asbesthoudende materialen, of juist door asbestvervangende materialen.

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor een werknemer niet altijd gemakkelijk te herkennen. Met de cursus asbest herkenning worden de volgende onderdelen besproken:

  • Het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen
  • De fabricage van asbesthoudende producten
  • Uiterlijke kenmerken van asbest
  • Oefening aan de hand van asbestmonsters en bijbehorende foto’s
  • Maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal
  • Wet- en regelgeving

De duur van de cursus zal één dag bedragen en kan indien gewenst bij u op het bedrijf (in-office) worden gehouden. De kosten van de cursus zijn afhankelijk van het aantal cursisten en de locatie (in office of in Deventer) en zullen doormiddel van een offerte aan u kenbaar gemaakt worden

Na afloop van de cursus is de werknemer in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen. Deze cursus is geschikt voor gebouweigenaren en iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Na afloop van de cursus zal iedere cursist een bewijs van deelname ontvangen.